Årshandlingar

Handlingar inför årsmötet

Årsmöte i Naturskyddsföreningen i Tjust 2024 03 12 kl.18.30
Dagordning

1. Mötet öppnas
2 Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
3 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Frågan om stämman blivit behörigt utlyst
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023
7. Resultat och balansräkning för år 2023
8. Revisorernas berättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. Verksamhetsplan
11. Val av ordförande i kretsen, tillika styrelsen
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Val av ombud till länsstämma och riksstämma
16. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
17. Inkomna motioner
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas


Verksamhetsberättelse Naturskyddsföreningen i Tjust

Verksamhetsåret 2023 – 2024
Styrelsen I Naturskyddsförening i Tjust består av 8 personer, varav 6 ordinarie och 2 suppleanter. Styrelsen har haft 8 fysiska styrelsemöten och ett Teams-möte.
Styrelsemöten: 14/3 2023 (konstituerande möte), 13/4, 2/5,1/6, 17/8, 17/10, 5/12 samt 15/1 och 19/2 2024.
Den 25/10 hade vi ett extra möte (via Teams) för att diskutera hur vi ställer oss till frågan om planerad fiskodling i Tjursbo (Falsterbo 1:12), Det landade i att vi, efter vissa justeringar, ställde oss bakom den skrivelse som Tjust fågelklubb föreslagit.

Genomförda aktiviteter under verksamhetsåret 2023-2024.
Vi har haft 13 genomförda program, med såväl utflykter med teman samt föredrag av olika slag samt en mycket uppskattad familjedag på Kulbacken den 16/4 i samarbete med naturum och språkkaféet. Den drog drygt 200 besökare (det gick inte att räkna dem alla). Det gick åt 350 korv med bröd, så det kan säkert ha varit fler personer. Språkkaféet medverkade och stod för det mesta av kostnaderna.
Övriga tolv program samlade drygt 300 personer (ca 275 st är redovisade till Studiefrämjandet). Vissa program är inte klassade som kulturprogram som tex ”laga kläder” (där 25 personer deltog) och redovisas därför ej till Sfr.
De flesta program har redovisats, med text och bilder, efter genomförande på FB och NFTjust hemsida samt Instagram.
Naturskyddsföreningen i Tjust har också stått värd för Länsförbundets årsstämma som avhölls den 14/5 2023.
Skogsgruppen har anordnat en träff med Södra skogsägarna vid Hängesten.
Givande samtal om biologisk mångfald och modernt skogsbruk.
Mötet har bla följts upp med insändare i VT 29/1-24, vilken lett till positiv respons från ett 10-tal skogsägare.

Plangruppen har avgivit yttrande angående föreslagna detaljplaner för
– Tändstickan 3 samt del av Västervik 4:29 (bebyggelse)
– Falsterbo 1:12 (lax- och tomatodling)
– Uppsalebo 2:1 (solcellspark)

Kommunikationsgruppen har utvecklat kanalerna Hemsidan, FB och Instagram.
På hemsidan finns nu också ett arkiv som Alice Eliasson, vår web-master, har skapat. Vi har också fått bättre flyt med medlemsutskicken via Rutger, med tex påminnelser inför varje ny programpunkt.

Programgruppen har arbetat fram ett nytt program fram till hösten 2024.
NFTjust har satt upp en utställning om Naturskyddsföreningen och Tjustleden, vilken pågår fram till den 23/3 2024 på Stadsbiblioteket.

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Tjust


Tjustleden 2023

Skötseln av föreningens vandringsled, Tjustleden, fortgår enligt tidigare mönster.
Sedvanligt skötselmöte hölls i november, där alla c:a 70 medarbetare hade möjlighet dryfta ledens status och skötselsamordnaren Michael Söderström deltog i Outdoormässan som hölls i juni på Västerviks Resort. En del presumtiva nya ledskötare noterades vid dessa möten. De i nuläget 2-3 vakanta skötselsträckor som uppkommit under året kommer därför troligen kunna tillsättas under våren.
Förberedelser med bl.a. materialutkörning gjordes under hösten för att byta dåligt tak på vindskyddet vid Sixgöl på etapp 6. Friluftsutställningen på muséet och naturum där Tjustleden var en väsentlig del förlängdes till hösten och delen om Naturskyddsföreningen i Tjust och leden kommer visas i en utställning på biblioteket i Västervik i en månad med start 24/2.
ArkNat-projektet med arkitektritade vindskydd i kommunen har hittills resulterat i 2 nya vindskydd placerade på Tjustleden och projektet fortsätter under 2023.
Samlad information om Tjustleden finns på föreningens hemsida.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturskyddsförening i Tjust Ekonomisk rapport per 24-01-08

Tillgångar:
Kassa finns ej alt sköts digitalt o kr
Bank fond, ej rörd , resrv Tjustleden 93 833,83 kr
Föreningskonto, Tjustbanken 72.288,22
Inkomster, 0 kr
Varulager, 0 k
Kortfristiga Långfristiga skulder:
Projekt: 375 Kr
Leverantörskulder: . 0 kr
Övriga skulder: 0 kr
Summa; disponibelt 71.913,22 kr
===============================

Kommentar:
Utgifter och inkomster hittills i år innebär ett underskott på 3.720 kr. tjustleden har gått med ett överskott på 375 kr som jag i bokslutet planerar överföra till vår kassa Kårby Kallåker ovanstående datum.
Patrik Waernbaum


Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2024-2025

– Skapa och verka inom flera arbetsgrupper. Vi har under 2021 bildat en Skogsgrupp, en Kommunikationsgrupp och en (nyligen utökad) Programgrupp vilka kommer att arbeta vidare även under kommande verksamhetsår.
– Verka för att intressera ett ökat antal medlemmar att bli aktiva i föreningen och dess grupper, vilket krävs om vi ska nå resultat. Ett lockande programutbud borde kunna locka fler att bli aktiva.
– Vi har ett embryo till en Plangrupp (2 personer) för att granska, diskutera och yttra sig över kommunens olika planprogram utifrån påverkan på natur, livsmiljö och hållbarhet. Vi behöver fler som är intresserade av att värna närmiljön.
– Vi behöver stärka vår ekonomi – därför kan vi behöva inrätta en Projektgrupp för att arbeta med ansökningar om aktivitets- och projektbidrag från olika bidragsgivare.
– Vi vill fortsätta att utveckla samarbete med andra föreningar och organisationer, tex naturum, Tjust fågelklubb, Marsbäckens trädgårdar, Friluftsfrämjandet och andra föreningar och grupper som värnar om natur, miljö och hållbarhet. Vi vill även utveckla samarbetet med närliggande kretsar och länsförbundet.
– Verka för att skapa opinion i frågor som rör naturskydd, tex biologisk mångfald, klimat och hållbar utveckling
– Arbetet med att skapa en fältbiolog-klubb inom kretsen har lagts ner pga ointresse. Vi satsar i stället på att starta upp Natursnokarna som vänder sig till de yngsta.
– Vi anordnar (minst) en familjedag per år
– Vi deltar i BARK under juni 2024


Förslag till årsmötet i Naturskyddsföreningen i Tjust 2024 03 12

11. Val av ordförande för kretsen, tillika styrelsen på ett år

Förslag: Anders Valeskog

12. Val av övriga ledamöter och suppleanter

Kvarstår :

Alice Eliasson ledamot 1 år
Arne Nordin ledamot 1 år
Kristina Nordin ledamot 1 år

Omval:

Bengt Birath ledamot 2 år
Claes Siöstedt suppleant 1år
Frida Solli suppleant 1 år
Patrik Waernbaum ledamot 2 år

Nyval: Eva Pettersson ledamot 1år

13. Val av revisorer och revisorssuppleant på ett år

Förslag: Bruno Blomberg (ordinarie)
Anita Friberg (ordinarie)
Christer Jillehed (suppleant)

14. Val av valberedning
Förslag: Sanna Dellhammar 1 år

15. Val av ombud till länsstämma och riksstämma